(VnMedia) - "Chào 2008" là tên chương trình khuyến mại sẽ được triển khai từ ngày 1/12/2007 đến ngày 14/1/2008 với khách hàng có nhhu cầu sử dụng dịch vụ băng rộng ADSL và điện thoại cố định của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.