Số vốn điều lệ tăng thêm từ đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ thực hiện quyền 5:1.

Công ty cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm thao LAS công bố tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

Theo tài liệu, LAS dự kiến doanh thu tiêu thụ trong 2013 đạt 4.556 tỷ đồng, tăng 61 tỷ đồng so với năm 2012; giá trị sản xuất công nghiệp dự kiến đạt 1.091 tỷ đồng. Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế được dự kiến đạt 435 tỷ đồng, giảm 17% so với năm 2012. Cổ tức dự kiến tỷ lệ 20% bằng tiền.

Trong năm 2013, LAS dự kiến đầu tư xây dựng nhà giới thiệu sản phẩm, tổng kho chứa, cân ô tô 150 tấn ở xí nghiệp NPK Hải Dương và mua sắm trang thiết bị. Công ty có kế hoạch chuẩn bị đầu tư dây chuyền NPK công suất 150 nghìn tấn/năm; đầu tư cải tạo hệ thống cung cấp nước và xử lý nước thải xí nghiệp Supe và đầu tư dây chuyền NPK hàm lượng cao.

Đồng thời, trong năm 2013, LAS sẽ chuyển tiếp dự án lân nung chảy; dự án sản xuất supe lân bằng phương pháp nghiền ướt công suất 400.000 tấn/năm; đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất axít sunphuríc công suất 300.000 tấn/năm.

Giá trị đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2013 của công ty dự kiến là gần 185 tỷ đồng, trong đó, đầu tư xây lắp 67,5 tỷ đồng, thiết bị 59 tỷ đồng và kiến thiết khác 58 tỷ đồng. Thu nhập bình quân trong công ty dự kiến tăng 5% so với 2012.

Hội đồng quản trị công ty dự kiến trình cổ đông kế hoạch phát hành gần 13 triệu cổ phiếu để trả cổ tức 2012 cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền là 5:1, cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu nhận được 1 cổ phiếu mới.

Vốn điều lệ thực góp của LAS trước thời điểm phát hành là 648,6 tỷ đồng, vốn điều lệ sau khi phát hành là 778,3 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến vào quý II/2013.

Ngoài ra, công ty dự kiến sẽ trả cổ tức 2012 bằng tiền tỷ lệ 20%, tương đương 2.000 đồng/cổ phần với tổng giá trị chi trả là 129,7 tỷ đồng.

Theo Gafin