Để giúp bạn đọc có cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề hòa bình, hợp tác và phát triển trên thế giới hiện nay, vừa qua (6/2010) Nhà xuất bản chính trị quốc gia đã xuất bản cuốn sách do PGS.TS. Lê Minh Quân, Viện Chính trị học, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, biên soạn.

(ĐCSVN)- Để giúp bạn đọc có cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề hòa bình, hợp tác và phát triển trên thế giới hiện nay, vừa qua (6/2010) Nhà xuất bản chính trị quốc gia đã xuất bản cuốn sách “ Hòa bình – Hợp tác và phát triển xu thế lớn trên thế giới hiện nay” do PGS.TS. Lê Minh Quân, Viện Chính trị học, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, biên soạn.

Cuốn sách gồm Lời mở đầu và Kết luận và 7 chương, với 20 mục lớn phân tích nhiều vấn đề từ các quan niệm khái niệm, phương pháp tiếp cận nghiên cứu, những yếu tố tác động ảnh hưởng đến đặc điểm nguồn gốc, bản chất và những biểu hiện mới của xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển trên thế giới hiện nay trên quan điểm của triết học và chính trị học mác xít. Nhiều vấn đề về hòa bình, hợp tác và phát triển của thế giới hiện nay còn được xem xét dưới góc nhìn mới, trong đó có góc nhìn của Chính trị học- khoa học về quyền lực và chính sách công. Từ những vấn đề chung của thế giới, cuốn sách liên hệ và phân tích những vấn đề cụ thể, nhất là những vấn đề ổn định để phát triển và phát triển bền vững ở Việt Nam mang lại những cơ hội thuận lợi cho sự nghiệp đổi mới ở nước ta. Với những sự kiện tiêu biểu có tính thời sự, số liệu đa dạng phong phú, những bình luận và nhận xét có sức thuyết phục. Đặc biệt cuốn sách được xuất bản đúng vào thời điểm toàn Đảng và toàn dân ta đang tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, tiếp tục hoàn chỉnh đường lối, chính sách đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay là rất cần thiết.

Với ý nghĩa quan trọng như vậy, việc nghiên cứu cuốn sách “ Hòa bình – Hợp tác và phát triển xu thế lớn trên thế giới hiện nay” có thể mạng lại cho chúng ta những sự hiểu biết nhất định, góp phần giải quyết những vấn đề của thực tiễn, mặt khác củng cố thêm niềm tin và trách nhiệm của chúng ta đối với công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa