Báo cáo kết quả giao dịch của Ủy viên HĐQT kiêm PTGĐ của Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Tài liệu đính kèm: HMC: Báo cáo kết quả giao dịch của Ủy viên HĐQT kiêm PTGĐ