Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với cổ đông nội bộ như sau:

Tài liệu đính kèm: HLG: Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với cổ đông nội bộ