Hanoinet - Nhiều ý kiến của các nhà chuyên môn cho rằng, tiêu cực sẽ dễ nảy sinh nếu để một cơ quan này lại tuyển dụng người cho cơ quan kia, vì thế, chủ trương mới này sẽ giảm thiểu tiêu cực và là cơ chế tạo sự công bằng, minh bạch trong tuyển dụng