GD&TĐ - Giám đốc Sở GD&ĐT Gia Lai yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác quản lí, từng bước ổn định hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh.

Hieu truong can cam ket khong co giao vien vi pham day hoc them - Anh 1

Cụ thể, Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở, Trưởng phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng và thủ trưởng các cơ sở giáo dục tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền đến mỗi giáo viên, học sinh, phụ huynh và nhân dân hiểu được mục đích, ý nghĩa, các nguyên tắc của dạy thêm, học thêm, về những điều cấm trong hoạt động dạy thêm, học thêm. Thực hiện triệt để việc cấm dạy thêm, học thêm đối với cấp tiểu học.

Công khai nơi tiếp công dân tại trụ sở cơ quan, hòm thư góp ý và điện thoại của bộ phận tiếp dân để tiếp nhận ý kiến phản ánh của nhân dân về những vấn đề tiêu cực trong hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn.

Tăng cường công tác phối hợp giữa Sở GD&ĐT với UBND cấp huyện, phòng GD&ĐT với UBND cấp xã, trong đó gắn vai trò trách nhiệm của hiệu trưởng nhà trường trong việc quản lí, kiểm tra nội dung chuyên môn dạy thêm ngoài nhà trường của giáo viên.

Hiệu trưởng và thủ trưởng các cơ sở giáo dục cần tiến hành cam kết với các cấp quản lí không có giáo viên vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm: Giáo viên cam kết với Hiệu trưởng, Hiệu trưởng cam kết với phòng/Sở GD&ĐT; hoàn thành việc kí cam kết trước ngày 30/10 hàng năm...

Thông tin tại Hội nghị sơ kết công tác quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Gia Lai, công tác quản lí hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế như: Cán bộ quản lí giáo dục, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh chưa thật sự nghiên cứu kĩ về mục đích, ý nghĩa, các nguyên tắc của dạy thêm, học thêm, về những điều cấm trong hoạt động dạy thêm, học thêm.

Vẫn còn tình trạng giáo viên tham gia dạy thêm ở những địa điểm chưa được cơ quan quản lí cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm, việc dạy thêm trước những nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khóa.

Việc phối hợp giữa Sở GD&ĐT với UBND cấp huyện, phòng GD&ĐT với UBND cấp xã trong quản lí hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn còn hạn chế; đặc biệt là việc quản lí, kiểm tra nội dung giảng dạy và đối tượng học thêm ngoài nhà trường.

Công tác quản lí cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm còn một số hạn chế. Công tác quản lý việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh còn một số hạn chế, cụ thể: Đề kiểm tra do giáo viên trực tiếp giảng dạy ra và tổ chức kiểm tra riêng từng lớp, tính bảo mật của đề kiểm tra chưa đảm bảo, ...