QĐND - Công tác huấn luyện dân quân tự vệ (DQTV) và giáo dục quốc phòng-an ninh (GDQP-AN) 5 năm qua, có bước đổi mới, phát triển toàn diện, là cơ sở để các địa phương, đơn vị nâng cao chất lượng triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Tìm hiểu vấn đề này, phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã có cuộc phỏng vấn Đại tá Nguyễn Đức Vang, Trưởng phòng Huấn luyện (Cục DQTV).

QĐND - Công tác huấn luyện dân quân tự vệ (DQTV) và giáo dục quốc phòng-an ninh (GDQP-AN) 5 năm qua, có bước đổi mới, phát triển toàn diện, là cơ sở để các địa phương, đơn vị nâng cao chất lượng triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Tìm hiểu vấn đề này, phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã có cuộc phỏng vấn Đại tá Nguyễn Đức Vang, Trưởng phòng Huấn luyện (Cục DQTV).

PV: Xin đồng chí cho biết, 5 năm qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ huấn luyện DQTV, GDQP-AN được triển khai như thế nào?

Đại tá Nguyễn Đức Vang: 5 năm qua, nhiệm vụ huấn luyện DQTV có bước phát triển mới cả về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và nội dung, chương trình huấn luyện DQTV, GDQP-AN. Có được kết quả đó là do Cục DQTV đã kịp thời tham mưu cho Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng, Đảng, Nhà nước ban hành hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ huấn luyện DQTV, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh (BDKTQP-AN) cho các đối tượng và GDQP cho học sinh, sinh viên đồng bộ, thống nhất. Đó là Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ư­­ơng thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Kết luận số 41-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW của Ban Bí th­­­­­­­­­ư Trung ương Đảng về tăng cư­­ờng sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng DQTV và lực lư­­ợng DBĐV; Chỉ thị số 12-CT/TW Bộ Chính trị (Khóa X) về tăng cư­ờng sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác GDQP-AN trong tình hình mới; Pháp lệnh DQTV (2004) nâng thành Luật DQTV (2010)… Đây là cơ sở để cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp; người đứng đầu các cơ quan, tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ huấn luyện DQTV, BDKTQP-AN cho các đối tượng và GDQP cho học sinh, sinh viên.

Các nữ dân quân Đại đội Phòng không 37mm xã Đông Lâm (Tiền Hải, Thái Bình) luyện tập phương án chiến đấu.

PV: Đề nghị đồng chí nêu rõ hơn việc đổi mới công tác quản lý huấn luyện DQTV, GDQP-AN?

Đại tá Nguyễn Đức Vang: Luật DQTV ban hành và đi vào cuộc sống, việc quản lý huấn luyện DQTV được quy định cụ thể trong Pháp luật về DQTV. Tại điểm h, khoản 1, Điều 3 Thông tư số 80/2010/TT-BQP ngày 23-6-2010 của Bộ Quốc phòng quy định nhiệm vụ, quyền hạn các cơ quan, đơn vị quân đội và Ban CHQS cơ quan, tổ chức bộ, ngành Trung ương thực hiện luật DQTV quy định: “Cục DQTV chủ trì, phối hợp với Cục Tuyên huấn (TCCT), Cục Quân huấn (BTTM) và các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện giáo dục chính trị, pháp luật, huấn luyện quân sự và diễn tập, hội thi, hội thao cho lực lượng DQTV ở các bộ, ngành, địa phương...”. Cục DQTV giúp BTTM, Bộ Quốc phòng quản lý chư­ơng trình khung, giao các quân khu căn cứ vào đặc điểm tình hình cụ thể để hằng năm triển khai thực hiện huấn luyện DQTV. Cơ quan quân sự cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã làm tốt vai trò tham mưu cho UBND cùng cấp xây dựng đề án tổng thể và đề án từng nội dung về đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện DQTV...

PV: Những nội dung được chú trọng trong huấn luyện DQTV, GDQP-AN 5 năm qua, là gì, thưa đồng chí?

Đại tá Nguyễn Đức Vang: Nhiệm vụ huấn luyện đã chú trọng đào tạo cán bộ quân sự Ban CHQS cấp xã, coi đây là khâu then chốt quyết định nâng cao chất lượng huấn luyện DQTV. Đến nay, toàn quốc đào tạo được hơn 19 nghìn cán bộ Ban chỉ huy quân sự cấp xã trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở; hơn 95% cán bộ qua đào tạo được bố trí sử dụng, trong đó gần 3 nghìn đồng chí đảm nhiệm cương vị cao hơn trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Từ năm 2010, tổ chức đào tạo thí điểm cán bộ quân sự Ban CHQS cấp xã trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở theo Quyết định số 1388/QĐ-TTg ngày 9-8-2010 của Thủ tướng Chính phủ trư­ớc một bước để rút kinh nghiệm triển khai đào tạo trên phạm vi toàn quốc. Từ năm 2011, tuyển sinh đào tạo cán bộ quân sự Ban CHQS cấp xã trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở theo Đề án 799 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay gần một nghìn học viên đang đào tạo trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở ở các cơ sở đào tạo quân khu và Bộ Quốc phòng.

Công tác tổ chức huấn luyện DQTV đã có bước đổi mới, việc tổ chức huấn luyện DQTV là nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền địa phương được cấp ủy, chính quyền địa phương trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức ra quân huấn luyện đồng loạt cùng thời điểm ra quân huấn luyện các lực lượng có đại biểu cấp ủy, chính quyền và các ban ngành dự chỉ đạo. Do đó, việc triển khai nhiệm vụ huấn luyện DQTV hằng năm đi vào nền nếp và ngày càng nâng cao chất lượng; hơn 75% cán bộ quân sự cấp xã tự huấn luyện cho đơn vị; quân số tham gia huấn luyện hằng năm đạt hơn 85%, lực lượng dân quân thường trực, dân quân cơ động đạt hơn 90% .

Theo Luật DQTV và Luật Ngân sách hằng năm các địa phương chủ động lập dự toán ngân sách trong đó có khoản chi cho công tác huấn luyện DQTV, GDQP-AN. Lực l­ượng DQTV đ­ược bảo đảm trang phục thống nhất, tham gia huấn luyện đ­ược hỗ trợ chi trả ngày công, cán bộ DQTV cơ sở có phụ cấp trách nhiệm. Căn cứ vào định mức bảo đảm vật chất huấn luyện cho DQTV, hằng năm, các địa phương lập dự toán ngân sách bảo đảm chi cho việc sản xuất, mua sắm đồ dùng, vật chất huấn luyện DQTV.

PV: Vậy mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ huấn luyện DQTV thời gian tới được xác định như thế nào?

Đại tá Nguyễn Đức Vang: Những năm tới, nhiệm vụ công tác quân sự địa phương, nói chung, nhiệm vụ huấn luyện DQTV, GDQP-AN nói riêng có bước phát triển mới, do đó việc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà n­ước về công tác DQTV, GDQP-AN phải tiến hành thường xuyên, chặt chẽ. Đẩy mạnh công tác đào tạo đội ngũ cán bộ quân sự cấp xã trình độ đại học, cao đẳng ngành quân sự cơ sở theo Quyết định số 799/QĐ-TTg. Quá trình huấn luyện, chú trọng làm tốt việc huấn luyện, bồi dưỡng cho lực lượng DQTV thường trực, cơ động, phòng không, dân quân biển, đặc biệt là vùng trọng điểm về QP-AN, nhằm nâng cao khả năng SSCĐ, chủ động đối phó trong mọi tình huống. Để làm tốt nội dung này, Cục DQTV sẽ chỉ đạo các quân khu, đơn vị tổ chức huấn luyện chặt chẽ, tăng cường công tác kiểm tra, phúc tra, đánh giá thực chất huấn luyện, nghiên cứu bổ sung chương trình, biên soạn giáo trình tài liệu đào tạo, huấn luyện sát thực phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, tổ chức biên chế trang bị theo đặc điểm từng địa phương.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Hồng Khánh Chi (thực hiện)