Không chỉ bạn bè cùng trang lứa mà bà con cả hai xã Hưng Xuân và Hưng Lam (Hưng Nguyên - Nghệ An) đều gọi em là hiệp sĩ - đó là Nguyễn Đình Vương, học sinh lớp 11C4, Trường THPT Hưng Nguyên. Em đã dũng cảm lao vào vòng nước xoáy, bất chấp hiểm nguy để cứu được 4 mạng người khỏi bàn tay của hà bá.