Ngày 17/11/2007, tại Hà Nội, hiệp hội An Toàn Thông Tin Việt Nam đã tổ chức đại hội toàn thể lần thứ nhất. Ông Nguyễn Duy Ngọc được bầu làm chủ tịch.