Có lẽ trên thế giới, hiếm có quốc gia nào lại nhiều lễ hội mang đậm bản sắc dân tộc, tín ngưỡng, tâm linh như ở Việt Nam. Khi kinh tế phát triển, các lễ hội lại càng phong phú và tất nhiên bên cạnh những mặt tích cực thì có không ít lễ hội bị “thương mại hóa” và “phản văn hóa”.