Mỗi một kỳ Đại hội đều mang lại cho toàn Đảng, toàn dân, nhất là những nhà khoa học, nhà giáo chúng tôi một niềm phấn khởi, niềm tự hào và hy vọng to lớn về sự đổi mới, xây dựng nước Việt Nam thịnh vượng, có vị trí xứng đáng trên thế giới. Mỗi kỳ Đại hội Đảng là một luồng gió mới, vì toàn bộ những vấn đề đặt ra của Đại hội trước sẽ được tổng kết nhằm mục đích xây dựng mới cương lĩnh tiếp tục phát triển theo đường lối đúng đắn, làm cơ sở để hoạch định những chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Sau 25 năm đổi mới, nhất là từ khi thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991 đến nay, nước ta đã trải qua nhiều kỳ đại hội và có những bước đi với những thành công to lớn. Tuy nhiên, Việt Nam cũng đối mặt một thách thức lớn là phải phấn đấu để có một vị trí xứng đáng hơn nữa trên trường quốc tế. Chính vì vậy, từ kết quả của Đại hội XI, cần có được sự nỗ lực chuyển biến mạnh của toàn xã hội nói chung, đặc biệt phải tạo ra sự đoàn kết toàn dân tộc để làm cho nội lực đủ mạnh, từng bước đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể và thiết thực. Trong Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XI, việc tiếp tục khẳng định vai trò của đội ngũ trí thức đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với những mục tiêu đặt ra hoàn toàn đúng đắn. Có thể nói, đây là sự tiếp nối những đường lối, chủ trương đúng đắn của Đảng 'Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước' như tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 khóa X đã nêu. Trong xu thế hội nhập, kinh tế tri thức ngày càng giữ vai trò đặc biệt quan trọng để đưa nước ta trở thành một quốc gia thật sự phát triển nhanh và bền vững. Cho nên, tôi mong muốn rằng những đường lối của Đảng sẽ được hiện thực hóa bằng các kế hoạch hành động và việc làm cụ thể. THEO tôi, cần bắt đầu từ khâu giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học, lấy chất làm trọng chứ không thiên về lượng. Hiện nay, chúng ta đã đào tạo được đội ngũ trí thức khá lớn, đáp ứng nhu cầu của xã hội. Tuy nhiên, chỉ có một số thật sự phát huy được tài năng và có thể đảm nhiệm được những việc lớn theo yêu cầu của đất nước. Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học là đúng đắn và thiết thực, nhưng nếu đặt ra quá nhiều mục tiêu, phát triển nhiều mà chưa chuẩn bị các điều kiện đầy đủ để sử dụng hiệu quả đội ngũ trí thức thì lại tạo ra gánh nặng với xã hội và không phát huy hiệu quả. Đặc biệt, trong giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, hai yếu tố quan trọng nhất vẫn phải là thầy dạy tốt và trò học tốt. Cơ sở giáo dục phải thật sự là 'vườn ươm', được ưu đãi chăm lo chu đáo để đào tạo đội ngũ tương lai cho đất nước. Nếu có trường sở tốt, thầy tốt và những người đầu tư, quản lý có nhận thức đúng khi được Nhà nước giao trọng trách và phải có tâm thật sự thì tôi tin chắc sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo sẽ thành công. Mặt khác, những cơ quan, tổ chức, những đơn vị, những doanh nghiệp cần có trách nhiệm sử dụng tốt lực lượng trí thức, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực được đào tạo để phục vụ quá trình phát triển một cách hợp lý. Trí thức không bao giờ muốn sản phẩm của mình làm ra bị 'treo' và luôn muốn sản phẩm của mình phải là động lực vì sự phát triển của đất nước. Nhìn rộng ra các nước, nước nào chỉ làm giàu bằng tài nguyên và sức lao động rẻ thì không thể phát triển bền vững; còn nước nào làm giàu bằng tri thức, thì nước đó nhất định có được sự phát triển bền vững lâu dài. Do đó, Đảng vừa đề ra đường lối, mục tiêu, đồng thời có các biện pháp tạo điều kiện để mọi người có thể phát huy được tối đa tài năng, trí tuệ của mình. Tuy nhiên, từ Nghị quyết của Đảng, những nhà quản lý và xã hội cũng cần lắng nghe thấu hiểu nguyện vọng của đội ngũ trí thức, làm sao để đội ngũ trí thức có thể phát huy hết sức lực của mình để đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Đội ngũ trí thức được đóng góp cho đất nước là niềm vui, hạnh phúc to lớn. Với cá nhân tôi đã rất may mắn được Đảng, Nhà nước giao cho nhiều trọng trách và được trải qua nhiều lĩnh vực khác nhau từ vai trò nhà khoa học, quản lý nhà nước, quản lý đào tạo, là giảng viên và là đại biểu HĐND thành phố Hà Nội. Ở cương vị nào, tôi cũng cố gắng tận tâm, nỗ lực để đóng góp được nhiều hơn nữa cho Đảng, cho dân. Đặc biệt, từ kinh nghiệm mấy chục năm công tác, bằng những hành động thiết thực, trên cơ sở thực hiện tốt các Nghị quyết Đại hội Đảng, tôi nghĩ có thể làm được nhiều việc để góp phần nâng cao hiệu quả trong công việc xây dựng và thực hiện những chiến lược, những quy hoạch, kế hoạch, những đề án, những văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với ý kiến, tâm tư nguyện vọng của mỗi người dân. Tôi cũng mong muốn đội ngũ trí thức nhận thức rõ trách nhiệm và vinh dự của mình, vì lợi ích của đất nước, của dân tộc, nguyện phấn đấu, đóng góp công sức của mình bằng hành động thực tế để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.