(NLĐ) - Tại buổi họp báo chiều 17-4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Hồng Sơn cho biết trên cơ sở tổng hợp báo cáo tổng kết của 63 địa phương, 30 báo cáo của các bộ, ngành và 22 báo cáo chuyên đề, Ban Chỉ đạo về tổng kết Hiến pháp 1992 của Chính phủ đã chỉ ra một số nội dung lớn sẽ được xem xét sửa đổi.

Theo đó, tới đây sẽ làm rõ vấn đề trọng tâm là đổi mới tổ chức bộ máy Nhà nước, kế thừa những nhân tố hợp lý trong tổ chức, phân công quyền lực của Hiến pháp 1992; đổi mới sự phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan Nhà nước thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.

Ban Chỉ đạo về tổng kết Hiến pháp 1992 cũng đặc biệt chú ý về kỹ thuật lập hiến với quan điểm trong bối cảnh mới thì phải thay đổi để bảo đảm Hiến pháp là đạo luật gốc, có tính ổn định lâu dài. Theo ông Sơn, năm nay, ban chỉ đạo sẽ tiếp tục nghiên cứu, làm sâu sắc thêm về cơ sở lý luận và thực tiễn cho các kiến nghị; vấn đề sở hữu đất đai và thành phần kinh tế; vấn đề quyền dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện của công dân...