Tới dự Hội nghị ban chấp hành Hội đồng Hòa bình Thế giới (từ 18 đến 20-11) tại Hà Nội, Hen-ri Xau Lao-oen-đóp, thành viên Hội đồng Hòa bình Mỹ, nói rằng lần đầu tiên đến đây cho ông nhiều cảm giác: xúc động chen lẫn xấu hổ...