Theo đánh giá của Sở văn hóa - thể thao và du lịch Thái Nguyên, hệ thống thiết chế văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tuy đã được đầu tư, phát triển về số lượng nhưng nhìn chung vẫn còn thiếu, chưa đồng bộ, trang thiết bị lạc hậu... khiến cho hoạt động văn hóa ở nhiều địa phương trong tỉnh gặp rất nhiều khó khăn.

Ở cấp tỉnh, ngoài Trung tâm văn hóa - thông tin và Trung tâm dịch vụ thi đấu thể thao tỉnh được đầu tư khá hiện đại, còn lại các thiết chế văn hóa khác như: nhà hát, nhà văn hóa thiếu nhi, trung tâm thông tin - triển lãm đến nay vẫn chưa được đầu tư xây dựng. Tất cả các huyện, thành, thị trong tỉnh đều chưa có trung tâm văn hóa - thể thao theo quy chuẩn, đa số các nhà văn hóa cấp huyện đều là các hội trường cũ tu sửa, cải tạo lại nên chưa đáp ứng được yêu cầu của một nhà văn hóa cấp huyện. Hệ thống thư viện cấp huyện càng khó khăn hơn bởi toàn tỉnh hiện chưa có địa phương nào có thư viện đạt chuẩn mà chỉ có phòng đọc sách báo với tổng số 35.000 bản sách, 10 loại báo, chưa đáp ứng được yêu cầu của người đọc. Đặc biệt, cả tỉnh mới chỉ có 2/9 huyện, thành, thị có nhà văn hóa thiếu nhi (thành phố Thái Nguyên và huyện Định Hóa ) nhưng hiện tại Nhà thiếu nhi Định Hóa đã xuống cấp trầm trọng nhưng chưa có nguồn kinh phí sửa chữa, nâng cấp. Đối với hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, đến thời điểm này mới có khoảng 60% số xóm bản có nhà văn hóa, chủ yếu được xây dựng từ nguồn nhân dân đóng góp cùng với sự hỗ trợ một phần của nhà nước và địa phương, còn trên 1.300 xóm bản chưa có nhà văn hóa và chưa có nguồn đầu tư xây dựng... Trước thực trạng này, Ngành văn hóa - thể thao và du lịch Thái Nguyên đang tập trung triển khai xây dựng và thực hiện Đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở với mục tiêu đến năm 2015 toàn tỉnh có 100% số xóm và xã có thiết chế văn hóa thông tin cơ sở, trong đó 80% đạt chuẩn quốc gia, xây dựng mới các thiết chế văn hóa cấp tỉnh quan trọng gồm: bảo tàng, nhà thiếu nhi, trung tâm thông tin - triển lãm, nhà hát tỉnh; xây mới 8 trung tâm văn hóa - thể thao cấp huyện, mỗi năm xây dựng từ 10 đến 15 trung tâm văn hóa - thể thao cấp xã theo đúng chuẩn và 130 nhà văn hóa xóm bản... với tổng kinh phí thực hiện trên 400 tỷ đồng. Tỉnh Thái Nguyên cũng chỉ đạo các ngành liên quan, chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi về nguồn đất đai để xây dựng thiết chế văn hóa, xây dựng chương trình đầu tư đồng bộ, không dàn trải, huy động thêm các nguồn lực từ việc tăng cường xã hội hóa, ưu tiên xây dựng thiết chế văn hóa ở khu vực nông thôn, miền núi../.