Ông Phạm Gia Định - Giám đốc CTCP Dệt May Huế (UPCoM: HDM) đăng ký mua 50,000 cp.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Gia Định
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Giám đốc
- Mã chứng khoán: HDM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 196,255 CP (tỷ lệ 3.93%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ nắm giữ
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 12/02/2014
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 12/03/2014.

HNX