9 tháng đầu năm 2016, HCD đạt 16,57 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 35,36% so với cùng kỳ năm trước.

HCD: Loi nhuan quy III dat 5,7 ty dong - Anh 1

Công ty Cổ Phần đầu tư sản xuất và thương mại HCD (mã HCD – HOSE) vừa công bố kết quả hoạt động SXKD Quý III và 9 tháng đầu năm 2016.

Theo đó, doanh thu và lợi nhuận sau thuế Quý III lần lượt là 161,2 tỷ đồng và 5,7 tỷ đồng, tức tăng 51,9% và 31,57% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế từ đầu năm, doanh thu của công ty đạt 447,25 tỷ đồng (tăng 63,2% so với cùng kỳ năm 2015), lợi nhuận sau thuế đạt 16,57 tỷ đồng, tăng 35,36% so với cùng kỳ (tương đương mức EPS đạt 1.218 đồng cho 9 tháng đầu năm 2016).

HCD cho biết, doanh thu và lợi nhuận sau thuế gia tăng mạnh so với cùng kỳ do khối lượng đơn đặt hàng các sản phẩm hạt nhựa tiếp tục ở mức cao nhờ vào nhu cầu gia tăng từ các phía đối tác sản xuất, đóng góp phần lớn vào tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của Công ty.