CTCP Bê tông Hòa Cầm (HCC) thông báo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012.

Theo đó, năm 2012 HCC đặt kế hoạch doanh thu đạt 275 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 16,4 tỷ đồng và cổ tức bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu tối thiểu 20%.

Năm 2011 Công ty đạt 229,6 tỷ đồng doanh thu; lợi nhuận sau thuế 12,5 tỷ đồng và quyết định chia tỷ lệ cổ tức 28%.

HNX