(NDHMoney) Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (mã HBC-HOSE) vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ.

Cụ thể, từ ngày 2/12/2010 - 28/1/2011, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC), đã đăng ký mua và bán cùng số lượng 200.000 cổ phiếu. Tuy nhiên, hết thời hạn giao dịch, cổ đông này đã bán được 140.510 cổ phiếu nhưng mới mua được 12.005 cổ phiếu, trong đó có 5 cổ phiếu mua lô lẻ theo yêu cầu của khách hàng. Số cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch là 272.857 cổ phiếu, chiếm 1,68% vốn điều lệ của tổ chức phát hành.