Ngày 27-28.3, tại Singapore, hầu hết các quốc gia Đông Nam Á đã gặp nhau tại Hội thảo về việc thực thi điều khoản 13 Công ước khung phòng, chống thuốc lá (TL) để bàn về một trong những vấn đề mấu chốt của phòng, chống TL: Cấm quảng cáo, khuyến mãi và tài trợ TL.