Các nhân vật chủ chốt trong đảng PPP nhất trí rằng cần cải tổ nội các sau cuộc tranh luận chỉ trích Thủ tướng nhằm giảm sức ép với chính phủ và ngăn ngừa các đảng trong liên minh cầm quyền rút lui.