Đó là chế độ, chính sách ưu đãi dành cho cán bộ trong tỉnh thuộc diện luân chuyển công tác, vừa được Tỉnh ủy Hậu Giang ban hành. Theo đó, cán bộ được luân chuyển từ tỉnh xuống huyện, thị; từ huyện, thị xuống cơ sở và ngược lại, ngoài việc được hưởng chính sách chung theo quy định hiện hành, còn được hưởng các chế độ, chính sách đãi ngộ của tỉnh .