Ngày 13/10, tại hội nghị tổng kết 4 năm thi hành Luật Khiếu nại (KN), Luật Tố cáo (TC) trên địa bàn Hậu Giang, ông Lê Phước Toàn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, cho biết, trong 4 năm qua toàn tỉnh có 1.980 đơn KN sai, chiếm 53,2% và 63 đơn TC sai hoàn toàn, chiếm 46%.

Từ năm 2012 đến nay, tại Hậu Giang, trong tổng số 3.775 đơn KN thuộc thẩm quyền giải quyết, các cấp các ngành đã giải quyết được 3.719 đơn, đạt tỉ lệ 98,5%. Trong tổng số 3.719 đơn thuộc thẩm quyền đã giải quyết có 882 đơn KN đúng, chiếm 23%; 1.980 đơn KN sai, chiếm 53,2%; 653 đơn KN có đúng, có sai, chiếm 17,5%; và 204 trường hợp rút đơn KN, chiếm 5,4%. Các cấp các ngành Hậu Giang đã giải quyết được 136/140 đơn TC, đạt 97%. Trong tổng số 136 đơn được giải quyết có 42 đơn TC đúng, chiếm 31%; 31 đơn TC có đúng, có sai, chiếm 23%; 63 đơn TC sai hoàn toàn, chiếm 46%.

Trong 4 năm qua, tình hình KN trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tập trung chủ yếu ở lĩnh vực đất đai. KN chủ yếu là giá bồi thường đất, nhà, công trình, các chính sách hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án.

Các trường hợp KN chủ yếu do cá nhân bị ảnh hưởng bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính. Một số trường hợp KN thông qua người đại diện hợp pháp, trong đó có ủy quyền của người KN cho luật sư KN. Cùng với đó là các trường hợp văn bản chứa đựng ý chí của người có thẩm quyền dưới dạng công văn, thông báo, kết luận bị KN.

Theo Thanh tra tỉnh Hậu Giang, tình hình KN thời gian qua trên địa bàn tỉnh có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, có một số trường hợp KN khá phức tạp và một số khiếu kiện đông người. Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang đã tiếp xúc, giải quyết kịp thời nên không có đoàn khiếu kiện đông người lên Trung ương.

Bên cạnh đó, từ khi Luật TC năm 2011 có hiệu lực đã khắc phục được một số bất cấp, hạn chế trong công tác quản lý, giải quyết TC trên địa bàn tỉnh. Quyền, nghĩa vụ của người TC, người bị TC và người giải quyết TC đảm bảo thực hiện trong quá trình giải quyết TC. Chủ thể TC chủ yếu do công dân thực hiện chủ yếu bằng hai hình thức gửi đơn hoặc TC trực tiếp và được cán bộ tiếp công dân tham mưu, xử lý đúng quy định. Mặt khác, một số trường hợp đơn TC nặc danh nhưng nội dung TC rõ ràng đều được cấp thẩm quyền chỉ đạo kiểm tra làm rõ…

Duy Khương