Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Hà Nội công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị như sau:

Tài liệu đính kèm: HAS: Nghị quyết Hội đồng Quản trị