ĐHĐCĐ thường niên 2012 của CTCP Tập đoàn Hapaco (HOSE: HAP) đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi cho dự án Bệnh viện phụ sản quốc tế Hải Phòng với tổng giá trị phát hành 100 tỷ đồng.

ĐHĐCĐ cũng nhất trí thông qua báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư bao gồm dự án Bệnh viện phụ sản quốc tế Hải Phòng, dự án tháp tài chính và dự án Khu công nghiệp Nam Đình Vũ.

Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với doanh thu đạt 380 tỷ đồng, trong đó xuất khẩu đạt 14 triệu USD. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 25 tỷ đồng. Chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, thưởng cổ phiếu 10%.

Năm 2011, HAP đạt doanh thu 360.6 tỷ đồng, bằng mức thực hiện năm 2010. Lợi nhuận trước thuế của công ty hơn 13 tỷ đồng, giảm gần 50% so với cùng kỳ 2010.

Với kết quả nay, công ty không chia cổ tức bằng tiền mà tiến hành thưởng 15% bằng cổ phiếu, nguồn lợi nhuận sẽ để lại tái đầu tư cho các dự án.