Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội (HANIC) thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 như sau: