Hai tuần qua đã có 7 nơi tại Hàn Quốc bị nghi bùng phát ổ cúm gia cầm. Nước này đã phải tiêu hủy ba triệu gia cầm.