Chiều nay, 14/4, tại Hà Nội, đã diễn ra hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ năm (khóa VIII) để kiện toàn một số vị trí nhân sự. Quang cảnh hội nghị Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho biết, Bộ Chính trị đã có ý kiến về việc ông Vũ Trọng Kim thôi giữ chức Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Bộ Chính trị giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch -Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014-2019 thay ông Vũ Trọng Kim. Bộ Chính trị giới thiệu bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương để Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (đại diện cá nhân tiêu biểu là người dân tộc thiểu số). Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bộ Chính trị cũng phân công, giới thiệu bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Trên cơ sở đó, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trình Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về các vị trí nhân sự này. Kết quả, 100% ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tán thành việc thôi chức vụ đối với ông Vũ Trọng Kim và hiệp thương cử ông Trần Thanh Mẫn giữ chức Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014 – 2019. Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trong dịp này, Đoàn Chủ tịch đề nghị bổ sung vào Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII 12 vị; bổ sung ủy viên Đoàn Chủ tịch 4 vị (trong đó có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương); bổ sung Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII 2 vị (bao gồm bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương