Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cho biết thời gian tới, Hải Phòng tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút cao hơn các nguồn vốn trong và ngoài nước vào thành phố.