Quí 1/2008, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn Hải Phòng ước đạt hơn 3.750 tỷ đồng, tăng 11,62% so với quý 1/2007. Trong đó, các nhóm ngành nông, lâm, thủy sản giảm 1,44%; công nghiệp- xây dựng tăng 12,80% và dịch vụ tăng 13,8%.