NDĐT- Tỉnh Hải Dương đã phát hiện 1.626 điểm vi phạm an toàn hành lang lưới điện, với mức độ vi phạm ngày càng nghiêm trọng. Ngành điện có nhiều kiến nghị nhưng vấn đề chưa được giải quyết do thiếu sự phối hợp của các ngành liên quan.