HAG đặt mục lãi trước thuế năm 2017 là 552 tỷ đồng và không có kế hoạch chia cổ tức 2017.

HAG len ke hoach doanh thu nam 2017 giam nhe con 6.335 ty, co lai 552 ty - Anh 1

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2017.

Theo đó, kế hoạch sản suất kinh doanh cả năm 2017 của Công ty gồm doanh thu thuần và lợi nhuận gộp lần lượt là 6.335 tỷ đồng và 2.185 tỷ đồng. Kế hoạch này giảm nhẹ về doanh thu thuần so với con số 6.440 tỷ đồng năm 2016.

Doanh thu và lợi nhuận của HAG sẽ từ các ngành sản suất kinh doanh chính gồm ngành chăn nuôi bò thịt, trồng trọt, bất động sản tại Myanmar. Trong đó, lợi nhuận gộp từ trồng trọt và bất động sản tại Myanmar là lớn nhất.

Cụ thể, ngành chăn nuôi bò thịt dự kiến tiêu thụ khoảng 40.000 con trong năm góp phần mang lại doanh thu khoảng 1.240 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 124 tỷ đồng.

Với ngành trồng trọt, cao su trong năm khai thác 11.000 ha, dự kiến thu được 18.000 tấn mủ khô góp phần mang lại doanh thu khoảng 745 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 202 tỷ đồng.

Về cây ăn quả, Công ty tham gia vào dự án trồng chanh dây từ đầu năm 2016 và bắt đầu có nguồn thu vào cuối năm 2016, mặc dù đóng góp chưa nhiều vào cơ cấu doanh thu năm 2016 dự kiến mang lại nguồn thu đáng kể cho Công ty trong năm 2017. Ngoài ra, Công ty để vượt qua giai đoạn khó khăn, với mục tiêu lấy ngắn nuôi dài, đã tận dụng quỹ đất dôi dư tại Việt Nam, Lào và Campuchia trồng các loại cây ăn quả khác.

Theo kế hoạch 2017, chanh dây dự kiến thu được 56.250 tấn góp phần mang lại doanh thu khoảng 1.055 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 437 tỷ đồng; thanh Long thu được 17.000 tấn góp phần mang lại doanh thu khoảng 680 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 303 tỷ đồng; chuối thu được 50.000 tấn góp phần mang lại doanh thu khoảng 843 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 354 tỷ đồng.

Với ngành bất động sản tại Myanmar, trong năm 2017, Công ty sẽ tiếp tục duy trì hoạt động cho thuê trung tâm thương mại của giai đoạn 1, hiện đã lấp đầy diện tích cho thuê; phấn đấu nâng diện tích cho thuê văn phòng lên 80% và công suất cho thuê phòng khách sạn lên 70%. Dự kiến góp phần mang lại doanh thu khoảng 1.142 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 607 tỷ đồng.

Các ngành khác gồm doanh thu cung cấp dịch vụ, xây dựng, doanh thu bán hàng hóa và doanh thu án căn hộ khoảng 630 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 158 tỷ đồng.

Dự trên tất cả các mảng, mục tiêu lãi trước thuế năm 2017 là 552 tỷ đồng. Công ty không có kế hoạch chia cổ tức 2017.

Về kế hoạch đầu tư năm 2017, Công ty sẽ xây dựng giai đoạn 2 dự án bất động sản tại Myanmar linh hoạt, phù hợp với nguồn tiền thu từ giai đoạn 1 và khả năng huy động vốn tài trợ cho giai đoạn 2. Các phương án huy động vốn có thể là tín dụng tài trợ dự án hoặc vốn góp mua cổ phần từ các đối tác chiến lược. Trong ngành nông nghiệp, tiếp tục chăm sóc các vườn cây cao su, cọ dầu và trồng một số loại cây ăn quả khác trên diện tích đất dôi dư tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Ngành thủy điện, Tập đoàn đang tiến hành các thủ tục chuyển nhượng dự án thủy điện Nậm Kông 2 và tìm kiếm đối tác để thanh lý các dự án thủy điện Nậm Kông 3 tại Lào.

Ngoài ra, HĐQT trình việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT Nguyễn Xuân Thắng và Trưởng Ban kiểm soát Lâm Hoàng Hải. Theo đó, Đại hội sẽ tiến hành bầu bổ sung 1 Thành viên HĐQT và 1 Thành viên BKS cho nhiệm kỳ III (2017 – 2020).