Hai ngân hàng SHB và Habubank đã ký “biên bản ghi nhớ số 01/2012 ngày 8.3.2012 HBB - SHB”. Trong đó, các bên thống nhất thực hiện phương thức sáp nhập theo Thông tư số 04/2010/TT-NHNN ngày 11.2.2010. Nếu thành công, Habubank sẽ chuyển giao toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ, lao động và lợi ích hợp pháp của mình sang SHB; đồng thời chấm dứt sự tồn tại của Habubank. Hai bên xác định tỉ lệ hoán đổi cổ phần theo mức: 1 cổ phần SHB được đổi 1,34 cổ phần Habubank. Habubank sẽ tiến hành đại hội cổ đông để thông qua việc sáp nhập không muộn hơn ngày 15.4.2012. Tương tự, SHB sẽ tiến hành đại hội cổ đông thông qua vấn đề trên không muộn hơn ngày 30.4.2012.