Với 293 phiếu thuận và 129 phiếu chống, Hạ viện Mỹ ngày 20/6 đã thông qua dự luật liên quan đến các cuộc nghe lén điện thoại với lý do phục vụ cuộc chiến chống khủng bố.