(HNMO)- UBND thành phố Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập đề án phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn thành phố giai đoạn 2010- 2015, định hướng 2020.

Theo đó, UBND thành phố giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng đề án, với địa điểm nghiên cứu trên địa bàn 19 huyện, thị xã ngoại thành và 3 quận: Long Biên, Hoàng Mai, Hà Đông. Thời gian hoàn thành xây dựng đề án vào quý I năm 2011. Mục tiêu của đề án nhằm hình thành, phát triển các loại hình trang trại phù hợp với quy hoạch chung Thủ đô, quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội, quy hoạch ngành nông nghiệp. Từ đó khai thác tiềm năng, thế mạnh của mỗi vùng, khai thác, sử dụng có hiệu quả đất đai, nguồn vốn, lao động, đẩy mạnh liên doanh, liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đồng thời, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, chuyên canh, quy mô lớn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển bền vững và bảo vệ môi trường; tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn trên 1 ha đất sản xuất nông nghiệp.