Hà Nội, TP.HCM có không quá 5 Phó chủ tịch. Nhưng các phó chủ tịch luân chuyển lại nằm ngoài số lượng này.

Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định số lượng Phó chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

Theo đó, thủ đô Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh có không quá 5 Phó chủ tịch UBND; thành phố trực thuộc trung ương còn lại có không quá 4.

Tỉnh loại I có không quá 4 Phó chủ tịch UBND; tỉnh loại II, loại III có không quá 3.

Huyện loại I có không quá 3 Phó chủ tịch UBND; huyện loại II, loại III có không quá 2.

Xã loại I có không quá 2 Phó chủ tịch UBND, xã loại II, loại III có 1.

Quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương loại I có không quá 3 Phó chủ tịch UBND; quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương loại II, loại III có không quá 2.

Phường, thị trấn loại I có không quá 2 Phó chủ tịch UBND; phường, thị trấn loại II, loại III có 1.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ thực hiện chủ trương luân chuyển, điều động cán bộ về đảm nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND thì Phó chủ tịch UBND do luân chuyển, điều động nằm ngoài số lượng Phó chủ tịch UBND quy định tại nghị định này.

Số lượng Phó chủ tịch UBND tăng thêm tại một đơn vị hành chính do luân chuyển hoặc điều động không quá một người.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 10/3.

Chung Hoàng