Ngày 26/8/20114, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2014.

Theo đánh giá của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 8 tháng đầu năm, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật đã có sự chuyển biến tích cực, tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong tổ chức và quản lý lễ hội, trùng tu, tôn tạo di tích, biểu diễn nghệ thuật.

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, các chương trình nghệ thuật kỷ niệm các ngày lễ lớn…được tổ chức trang trọng, đảm bảo yêu cầu về chất lượng nghệ thuật, an toàn, tiết kiệm. Các đơn vị nghệ thuật của Trung ương và địa phương tổ chức các đoàn xung kích đi biểu diễn phục vụ cán bộ, chiến sỹ ở quần đẩo Trường Sa, đồn biên phòng thuộc các tỉnh biên giới phía Bắc, Đông Bắc của Tổ quốc.

Nhiều sự kiện văn hóa, du lịch được tổ chức thành công, tạo được tiếng vang trong và ngoài nước, góp phần nâng cao uy tín, vị thế Việt Nam trong khu vực và trên thế giới, thu hút khách du lịch tới Việt Nam.

Trong 8 tháng qua, các di sản văn hóa Việt Nam tiếp tục được vinh danh trên thế giới, với việc quần thể danh thắng Tràng An được công nhận là Di sản văn hóa - thiên nhiên thế giới; Châu bản Triểu Nguyễn được UNESCO vinh danh là Di sản tư liệu ký ức thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được Ban Chỉ đạo các cấp quan tâm, chỉ đạo và có tác động tích cực trong việc xây dựng nông thôn mới. Công tác quản lý và tổ chức lễ hội căn bản đạt yêu cầu đề ra, ý thức thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội của người dân có chuyển biến tích cực. Trung tâm Văn hóa cấp tỉnh/ huyện, các đội tuyên truyền lưu động chủ động, tổ chức các hoạt động tuyên truyền chính trị về biên giới và Biển đảo Việt Nam…..

Những tháng cuối năm, Bộ tập trung để thực hiện tốt các nhiệm vụ: Tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Hoàn thành việc tham mưu, trình Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ; ban hành Chương trình hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết số 33- NQ/TW ngày 9/6/2014 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước….Tăng cường các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thông tin, triển lãm, tuyên truyền lưu động về các mục tiêu, nhiệm vụ của Ngành gắn với tuyên truyền nâng cao nhận thức về chủ quyền biển đảo, đặc biệt đối với vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số./.