UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định thành lập quỹ phát triển đất.

Trụ sở chính của Quỹ Phát triển đất đặt tại khu Đền Lừ II, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Quỹ phát triển đất thành phố Hà Nội là tổ chức tài chính nhà nước, trực thuộc UBND thành phố HN. Quỹ có chức năng nhận vốn từ nguồn tiền sử dụng dụng đất, tiền thuê đất, tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất và huy động các nguồn vốn khác theo quy định để ứng vốn và chi hỗ trợ trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của thành phố. Quỹ hoạt động động theo nguyên tắc bảo toàn vốn, bù đắp chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động và không vì mục đích lợi nhuận, việc sử dụng quỹ phải đúng mục đích, công khai, minh bạch, hiệu quả và phù hợp với quy định của pháp luật. Hội đồng quản lý quỹ bao gồm: Phó chủ tịch UBND thành phố làm chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ, phó chủ tịch hội đồng quản lý quỹ kiêm giám đốc quỹ, các thành viên đại diện Sở, ngành tài chính, tài nguyên môi trường, xây dựng, lao động thương binh và xã hội, Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố. Cơ cấu tổ chức bao gồm: Hội đồng quản lý quỹ, Ban kiểm soát, cơ quan điều hành nghiệp vụ. DK