Ngày 1-11, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước của TP Hà Nội.

Hà Nội hiện có 117.740 doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Tại các doanh nghiệp này đã thành lập được 633 tổ chức cơ sở đảng với tổng số 18.593 đảng viên; 2.301 tổ chức công đoàn, 653 tổ chức đoàn thanh niên, 132 tổ chức hội phụ nữ. Nhiều tổ chức cơ sở đảng đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, phát huy tốt vai trò lãnh đạo; tích cực tuyên truyền, vận động lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp. Tuy nhiên, số lượng tổ chức đảng vẫn còn ít và phát triển chậm so với sự phát triển số lượng doanh nghiệp. Nhiều tổ chức đảng còn gặp khó khăn trong hoạt động, lúng túng trong tổ chức và phương thức lãnh đạo, chưa thể hiện rõ nét vai trò lãnh đạo, nhất là trong công tác cán bộ và nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Sự phát triển các tổ chức đoàn thể cũng đạt tỷ lệ thấp so với tổng số lao động...

Nhằm tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, thời gian tới, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục lãnh đạo doanh nghiệp để tạo sự thống nhất nhận thức về công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp. Các cấp ủy Đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác này; xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức đảng, các đoàn thể phù hợp đối với doanh nghiệp ở khu vực này; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp...