(HNMO)- Theo UBND thành phố Hà Nội, các dự án đầu tư, hỗ trợ xây dựng các khu chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản, các dự án chăn nuôi tập trung xa khu dân cư hiện mới chủ yếu tập trung vào đầu tư xây dựng hạ tầng. Trong khi đó, mức đầu tư lại quá lớn, các hạng mục đầu tư, hỗ trợ chưa hợp lý về quy mô, kết cấu… Hơn thế, hầu hết các dự án không đề cập đến vấn đề tổ chức sản xuất, dồn điền đổi thửa, xử lý môi trường.

Trước thực tế trên, để các dự án triển khai đúng chủ trương của thành phố, có tính khả thi cao và đem lại hiệu quả thiết thực, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính kiểm tra, rà soát lại từng dự án đã được duyệt. Từ đó, làm rõ những tồn tại, bất cập, nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, các ngành. Đồng thời đưa ra các giải pháp khắc phục cụ thể với từng dự án, thống nhất đề xuất báo cáo UBND thành phố các dự án đủ điều kiện tiếp tục được triển khai; các dự án không đủ điều kiện phải tạm dừng. Thời gian báo cáo UBND thành phố trước ngày 30-10-2010. UBND thành phố cũng yêu cầu, trên cơ sở chương trình được duyệt, chủ trương chính, chính sách của nhà nước về nuôi trồng thủy sản và tình hình thực tế của thành phố, Sở NN&PTNT chủ trì phối hợp với các sở Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành liên quan xây dựng cơ chế, chính sách đầu tư, hỗ trợ các khu chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản, khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư trên địa bàn thành phố để làm căn cứ thực hiện.