Còn nhiều vấn đề chưa rõ, thông qua nghị quyết không có một tấm bản đồ địa giới hành chính nhưng đại biểu vẫn nhất trí thông qua 100%.