Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội đã lấy mẫu nước của 30 hồ nguy cơ cao trên địa bàn Hà nội để xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm đến ngày 12/4 đã khẳng định: 12/30 hồ được xét nghiệm mẫu nước cho thấy không có phẩy khuẩn tả nhưng có nhiều loại vi khuẩn gây bệnh khác.