Híc, chúc mẹ nó gặp dc người như ý. Mình thì vưỡn đang tìm đây.

Híc, chúc mẹ nó gặp dc người như ý. Mình thì vưỡn đang tìm đây.