UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5663/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo TP Hà Nội.

Quyết định nêu rõ, thành lập Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo TP Hà Nội là Quỹ của Nhà nước, hoạt động theo nguyên tắc không vì lợi nhuận, bảo toàn và phát triển nguồn vốn, nhằm mục đích hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn TP Hà Nội. Quỹ có con dấu riêng và được phép mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định. Trụ sở Quỹ đặt tại Sở Y tế: Số 4 phố Sơn Tây, phường Ba Đình, TP Hà Nội.

Quỹ có nhiệm vụ thực hiện hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo TP Hà Nội, Quỹ hoạt động dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. Ban Quản lý Quỹ có trách nhiệm trực tiếp tổ chức quản lý và điều hành Quỹ theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định hiện hành; Tổ chức hoạt động khám, chữa bệnh cho người nghèo của TP nhằm góp phần thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; Vận động, tiếp nhận nguồn tài trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho Quỹ. Cơ cấu tổ chức của Quỹ, gồm: Ban Quản lý Quỹ và Bộ máy giúp việc.UBND TP giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng Điều lệ hoạt động Quỹ theo, báo cáo Ban Quản lý Quỹ và trình Chủ tịch UBND TP phê duyệt ban hành.Bên cạnh đó, UBND TP Hà Nội cũng ban hành Quyết định số 5664/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo TP Hà Nội. Theo đó, Ban Quản lý Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo TP Hà Nội do Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý làm Trưởng ban, Lãnh đạo Sở Y tế làm Phó Trưởng ban Thường trực, Lãnh đạo Sở Tài chính làm Phó Trưởng ban; các ủy viên của Ban là: Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Dân tộc TP, Bảo hiểm xã hội TP và đại diện Ủy ban MTTQ TP.Ban Quản lý Quỹ có nhiệm vụ điều hành hoạt động Quỹ và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP Hà Nội về toàn bộ hoạt động của Quỹ; Kiểm tra, giám sát Bộ máy giúp việc Quỹ trong việc chấp hành điều lệ Quỹ, các chính sách pháp luật, và các chỉ đạo của Ban Quản lý Quỹ; Mọi hoạt động của Ban Quản lý Quỹ được công khai và chịu sự giám sát của cơ quan quản lý nhà nước theo các quy định của pháp luật hiện hành; Ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn nhằm đảm bảo cho Quỹ thực hiện đúng mục tiêu, tiến độ, có hiệu quả, phù hợp với Điều lệ hoạt động và theo các quy định của pháp luật.Kinh phí hoạt động của Ban Quản lý Quỹ do ngân sách TP Hà Nội bảo đảm và được bố trí trong dự toán chi sự nghiệp y tế hàng năm của Sở Y tế cho Quỹ.