ANTĐ - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt đề cương, nhiệm vụ Quy hoạch hệ thống tượng đài trên địa bàn TP Hà Nội đến 2020 định hướng đến 2030.

Mục tiêu của Quy hoạch là nhằm xác định vị trí, quy mô, hệ thống tượng đài, đảm bảo phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô. Ngoài việc đánh giá hiện trạng, quy hoạch còn đề xuất định hướng bao gồm: Xác định quan điểm, nguyên tắc, tiêu chí nội dung, nghệ thuật, kỹ thuật, kiến trúc; vị trí quy hoạch hệ thống tượng đài. Kinh phí thực hiện ước tính là 820 triệu đồng.

Quỳnh Vân