UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4909/QĐ-UBND giao 24 địa điểm đất cho các đơn vị tiếp tục quản lý sử dụng cùng với công trình đã xây dựng trên địa bàn xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai.

Ha Noi giao 24 dia diem dat cho cac don vi quan ly su dung - Anh 1

Ảnh minh họa

Theo quyết định, địa điểm giao cho đất cho các đơn vị chủ yếu sử dụng vào mục đích làm trụ sở UBND xã, đất cơ sở văn hóa, đất cơ sở giáo dục, đào tạo; thời hạn sử dụng đất là lâu dài; còn về hình thức, nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Các đơn vị đang quản lý sử dụng đất có trách nhiệm liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định (đối với các trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận).

Quản lý và sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Khi đầu tư cải tạo xây dựng mới hoặc cải tạo công trình xây dựng trên đất phải liên hệ với các cơ quan chức năng chuyên ngành để có ý kiến về quy hoạch, kiến trúc, xây dựng theo quy định.

Đối với các khu đất chưa phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ và quy hoạch phân khu tại các khu đất nay được phê duyệt nếu có thay đổi phải liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để đăng ký biến động theo quy định.

Liên quan đến nhiệm vụ trên, các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Quy hoạch Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao về chuyên ngành hướng dẫn các đơn vị được giao đất thực hiện các nghĩa vụ của người sử dụng đất, xây dựng công trình trên đất theo quy định của pháp luật. Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội chỉnh lý biến động đất đai vào hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Quốc Oai, UBND xã Cấn Hữu có trách nhiệm cập nhật chỉnh lý biến động đất đai vào hồ sơ địa chính theo quy định, thực hiện quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng và thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, xây dựng của các đơn vị theo quy định, kịp thời phát hiện vi phạm và xử lý theo thẩm quyền, báo cáo UBND thành phố.

Reatimes.vn