UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh, giá đất ở cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Linh Quang (Đống Đa).

Ha Noi: Gia dat quan Dong Da tu 31-50 trieu dong/m2 - Anh 1

Giá đất trên làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Linh Quang (Đống Đa).

Theo quyết định, vị trí 2 phố Khâm Thiên, có hệ số K bằng 1,84 lần so với giá đất ở quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND thành phố; tương ứng với giá đất ở 50.674.000 đồng/m2.

Vị trí 4 phố Khâm Thiên, có hệ số K bằng 1,80 lần so với giá đất ở vị trí 3 phố Khâm Thiên (quy định tại Quyết định số 96); tương ứng với giá đất ở là 39.852.000 đồng/m2.

Vị trí 4 phố Quốc Tử Giám, có hệ số K bằng 1,80 lần so với giá đất ở vị trí 3 phố Quốc Tử Giám (quy định tại Quyết định số 96); tương ứng với giá đất ở là 39.852.000 đồng/m2.

Vị trí 2 phố Trần Quý Cáp, có hệ số K bằng 1,90 lần so với giá đất ở (quy định tại Quyết định số 96); tương ứng với giá đất ở là 40.014.000 đồng/m2.

Vị trí 4 phố Trần Quý Cáp, có hệ số K bằng 1,83 lần so với giá đất ở vị trí 3 phố Trần Quý Cáp (quy định tại Quyết định số 96); tương ứng với giá đất ở là 31.403.000 đồng/m2.

KIỀU CHÂU