Ngày 28-5, UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định số 26/2008/QĐ-UBND qui định về hạn mức đất được tách thửa. Theo đó, kể từ ngày...