Ngày 28/5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh vừa ký quyết định số 26 quy định về hạn mức giao đất ở mới. Theo đó, hạn mức đất ở tối thiểu được tách thửa tại khu vực các ngõ, ngách trong đô thị phải đảm bảo diện tích ít nhất là 30m2.