Thành phố Hà Nội đang đề nghị các Bộ, Ngành liên quan cho phép ổn định giá đất trong thời gian từ 3 đến 5 năm. Trong trường hợp có biến động giá, thành phố sẽ có trách nhiệm điều chỉnh cục bộ (không vượt quá 20%).